Kizzmo regels - Kizzmo

Uitloggen
085 104 70 61
Ga naar de inhoud
Onze regels voor het maken van kleding

Wij hebben geprobeerd deze regels zo helder en simpel mogelijk te houden.

Opdracht
Deze voorwaarden gelden voor Kizzmo als opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever. Het geven van een opdracht aan Kizzmo houdt in dat de klant deze voorwaarden accepteert. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Kizzmo kan opdrachten weigeren of extra voorwaarden aan een opdracht verbinden. Kizzmo kan bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden.

Prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Betaling moet gebeuren zonder korting, vooraf of bij het afhalen. Elke opdracht van de klant gaat gepaard met een voorschot bedrag welk bedrag wordt verrekend met het eind bedrag. Een opdracht start nadat het voorschotbedrag is ontvangen door Kizzmo. Voorschot bedragen worden bij annulering niet gerestitueerd. Bij annulering wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht naar rato van de aangeschafte materialen en besteedde uren door Kizzmo.

Levering
De levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachten kunnen na productie of verstelwerk worden afgehaald op het adres van Kizzmo. Als de klant kiest voor bezorging, stuurt Kizzmo deze naar het door de klant opgegeven adres.

Klachten
De klant moet bij voltooiing en levering van de opdracht onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord en de goederen controleren op tekorten en/of beschadigingen. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de klant geen recht te reclameren. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan Kizzmo kenbaar zijn gemaakt. De goederen waarop de klacht betrekking heeft moeten door de klant voor Kizzmo beschikbaar worden gehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Kizzmo is het niet toegestaan de goederen waarop de klacht betrekking heeft aan Kizzmo te retourneren. Bij een gerechtvaardigde klacht is Kizzmo alleen verplicht de goederen te vervangen of te herstellen.

Aansprakelijkheid
Kizzmo is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade tenzij wettelijke regelingen anders bepalen. Het recht op schadevergoeding door Kizzmo is altijd beperkt tot personen- en zaakschade. Vergoeding van gevolgschade door Kizzmo is uitgesloten. Kizzmo is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Kizzmo voor de klant verleende goeden en of diensten.

Overmacht
Bij overmacht heeft Kizzmo het recht om de uitvoering van de opdracht uit te stellen of te ontbinden door dit aan de klant schriftelijk mee te delen en zonder dat Kizzmo gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kizzmo kan worden toegerekend.

Garantie
Kizzmo verleent uitsluitend op de door Kizzmo geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum. Kizzmo verleent garantie als er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door Kizzmo over het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere slijtage van de kleding en/of materialen. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen of het herstellen van de betrokken materialen. Aanspraken op garantie worden niet erkend als de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt of op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of als de klant wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

Intellectueel eigendom
Door Kizzmo gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Kizzmo of door Kizzmo aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd. Door Kizzmo aan klant verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de klant aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kizzmo.

Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Kizzmo en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Kizzmo
Kizzmo
Terug naar de inhoud